top of page

Integritets-policy

Information till kunder angående behandling av kunders personuppgifter.    

 

Som kund hos SSV Verktyg samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad kund hos SSV Verktyg AB. (I texten nedan benämns företaget som SSV)

Vi använder cookies på vår webbplats för att se hur du interagerar med den. Genom att acceptera eller använda våra tjänster godkänner du vår användning av sådana cookies. För att ändra dina medgivanden för cookies så klickar du på "Cookies inställningar" i det nedre vänstra hörnet. 

Personuppgiftsansvarig.

 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är                                                     SSV Verktyg AB. org.nr. 559246–1577
Garnisonsvägen 30
282 35 Hässleholm
Tel: 0760-24 28 00
Mail: info@ssv-verktyg.se

 

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget enligt ovan angiven kontaktinformation. Om du har synpunkter på hur Sollenbergs hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till SSV eller till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund.


Som kund hos SSV behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att Sollenbergs ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig som kund och berörda myndigheter. Därutöver kan uppgifterna användas för att SSV ska kunna erbjuda dig som kund personligt anpassade erbjudanden.

 

Behandlingen har sin grund i det avtal och det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning och/eller registrering som kunden gör hos SSV. Marknadsföring och erbjudanden kan skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke/intresse eller en intresseavvägning genomförts av SSV.

 

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta SSV vid besök i på vårt lager eller via telefon eller mejl se kontaktuppgifter ovan.                

 

Överföring av uppgifter.


Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med gällandel lagar. Uppgifterna kan även lämnas ut till samarbetspartners som levererar stödtjänster till SSV, exempel på andra organisationer som kan ta del av uppgifterna är företag som levererar IT-tjänster, Uppgifterna lämnas endast ut på det sätt och i den omfattning som krävs för att SSV ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot myndigheter och dig som kund.

 

SSV säljer inte kundinformation till andra företag. Överföring av uppgifter kan förekomma till andra företag inom företagsgrupp    

 

Överföringar till tredje land.


SSV strävar efter är att inte överföra uppgifter till land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer SSV sträva efter att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

 

Lagring av uppgifter.


Kunders personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår mellan kund och SSV och därefter den tid som krävs enligt till var tid gällande lagsstiftning eller är tillåten enligt praxis.                                             

 

Dina rättigheter som registrerad


När SSV samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter SSV lagrar och behandlar samt på vilket sätt de lagras och behandlas.

  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.

  • Begära radiering av uppgifterna. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att SSV inte har rätt eller måste behålla uppgifterna på någon annan laglig grund, eller de uppgifter som skall spara enligt gällande lagar för att kunna ge myndigheter lagstadgad information.

  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas mesta möjligt, till exempel under tiden en fråga om uppgifternars korrekthet utreds. Frågor angående hanteringen av dina personuppgifter vänligen kontakta SSV, på ovan angiven kontaktinformation.                      

 

Säkerhet

 

SSV jobbar aktivt med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa de risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

bottom of page